mzivu (wazivu)NG1lazy (one)Miye ni mzivu.I am lazy.Mwana yudya ni mzivu.That kid is lazy.Mhina ni mzivu.Mhina is lazy.See: zivu, uzivu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *