luvulo (mivulo)NG2sting(er)Luvulo wa chisuse watunga.The stinger of a scorpion stings.Luvulo wa chisuse ni sumu.The stinger of a scorpion is poisonous.See alternate forms: uvulo, mvulo.