paundi< EngNG5pound(s)Mwaliko uzito wake ni paundi mbokolo mbiri.Mwaliko's weight is two hundred pounds.Safiya kereka kazana kana poundi nne.Safia had a little baby that weighs four pounds.paundi imwenga ya (ma)bharadaone pound of potato(es)paundi mfungate za mabharadaseven pounds of potatoes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *