adyabu (maadyabu)NG3miracleDyero siona adyabu.Today I saw a miracle.Bengi ino ukulu wake ni adyabu.This bank's size is a miracle.Chintu cha adyabu ni mbwani?What a thing of miracle[s] it is?