debe (madebe)NG31can (large)Mze Luhizo ataga dala kumi kila debe dya mavuta ya mgando.Mr. Luhizo sells for ten dollars each can of tallow.2measure of four gallons (roughly)