galamu ya mti (galamu za mti)NG5pencil(s)Situmiya galamu ya mti kwa kuwandika.I used a pencil to write.Galamu za mti ziundanywa na wino wake.Pencils are constructed together with their graphite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *