zamani1Advlong agoZamani nani mwana.Long ago I was a kid.Baba nani mdyera siyo zamani.Grandpa was a burper long ago.Zamani wazehe wetu nawakatumiya pepa kwa kugamba amin.Long ago our elders used "pepa" to say amen.wantru wa zamanipeople of long agowazazi wangu wa zamanimy parents of long agombuli za zamaniwords of long ago2AdjpreviousMgosi wangu wa zamani kanidaga vedi.My previous husband treated me well.3AdjformerHo mnango wa ofisi ya raisi hana masanamu ya maraisi ya zamani.At the door of the president's office there are statues of former presidents.4AdjancientKudahira kwa walimu wazamani ni kwedi kuliko kwa walimu wahaluse.Learning from ancient teachers is better than from present teachers.Mifir'ona ni mkulu wa zamani wa "Egypt".Pharaoh is a leader of ancient Egypt.5Advpreviously6AdvbeforeZamani kazi yangu nani kutaga madawa ya kulevya.Before, my work was selling drugs.Chitendo chino chihonyeswa mwe di tivi zamani.This action has been demonstrated on TV before.7NG5yesteryear8NG5erazamani zinothis erazamani ziyathat era long agoThis noun is always plural.

Leave a Reply

Your email address will not be published.