Search results for "आन्‍नापुर्ना हीम स्रीङ्‍खाला"

आन्‍नापुर्ना हीम स्रीङ्‍खाला [an‍napurna him s‍riŋ‍kʰala] n अन्‍नपूर्ण हिमशृङ्‍खला Annapurna Range (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)