Search results for "इःपु चीग"

इःपु चीग [ᶫipu tsig] adv एक छिन just a moment (Sem. Domain: 8.4.3 - अनिश्‍चित समय; 8.4.2.1 - छोटो समय)