Search results for "काःपु"

काःपु [ᶫkapu] n बुढो, बुढा old man (Sem. Domain: 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु; 2.6.1.3 - अविवाहित)

काःपु काःमु [ᶫkapu ᶫkamu] n बुढा बुढी old man and woman, aged people, husband and wife
(Sem. Domain: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती)

काःपु जोजे [ᶫkapu ᶫdzodze] v खसी पार्नु to castrate (Sem. Domain: 6.3.8.2 - पशुलाई खसी पार्नु)