Search results for "काःम"

काःपु काःमु [ᶫkapu ᶫkamu] n बुढा बुढी old man and woman, aged people, husband and wife
(Sem. Domain: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती)

काःम [ᶫkam] n 1बाकस, सन्दुस box
, box
(Sem. Domain: 6.7 - सामान (उपकरण); 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो; 5.1.1.4 - दराज)
2काइँयो (केराको झुप्पा) comb of banana (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)

काःमु [ᶫkamu] n बुढी wife, woman (old, aged) (Sem. Domain: 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.1.3 - अविवाहित)

काःम्‍ज्‍यु [ᶫkam‍dzʲu] n कन्तुर small box for saving money
(Sem. Domain: 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)

काःम्‍ज्‍युङ [ᶫkam‍dzʲuŋ] n कन्तुर, सानो बाकस small box for saving money

छेकाःम [tsʰeᶫkam] n दराज drawer (Sem. Domain: 5.1 - घरायसी समानहरू; 5.1.1.4 - दराज)

पेःकाःम [ᶫpeᶫkam] n सन्दुस, बकास type of box made of wood