Search results for "काम्‍पुटार"

काम्‍पुटार [kam‍puʈar] n सुचङ्‍क यन्त्र computer (Sem. Domain: 6.7.9 - यन्‍त्र; 6.6.8 - मेशिनहरूसित काम गर्नु)