Search results for "कार्पु"

कार्पु [karpu] n टन्टलापुर glaring, scorching, blazing (Sem. Domain: 1.1.1 - सूर्य)

ङीःमाकार्पु [ᶫŋimakarpu] adv मध्यान्ह, दिउँसो midday, noon (Sem. Domain: 1.1.3 - मौसम)

च्‍याङ्‍कार्पु [tsʲaŋ‍karpu] adj 1चलाख clever
(Sem. Domain: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 4.4.3.4 - साबधानी)
2सतर्कता vigilance
(Sem. Domain: 3.1.2 - मनको स्‍थिति)