Search results for "कुःजे"

कुःजे [ᶫkudze] 1v पर्खिनु, पर्खनु to wait
ex. ङाःङ चाला तुप्‍काला डोगे कुःदो ला। म पनि घाँसमा काट्नु जान्छु पर्ख ल। (Sem. Domain: 4.8.4.6.1 - क्षमाको लागि अनुरोध; 7.1.8 - तल झुक्‍नु)
2निहुराउनु, निहुरिनु to bow down
ex. ख्याइ गोला थाल्जुप दु, कुःदो ङाः प्रुतेर्के। तपाइको टाउकोमा धुलो छ, निहुराउ म टकटक्याइ दिन्छु। (Sem. Domain: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या)