Search results for "केन्‍दी"

केन्‍दी [ken‍di] adj बाक्लो dense, thick
ex. ताःरा केन्दी काःल्दु, लेन्दी जोकोँ। मही बाक्लो भएछ, पातलो बनाउ। (Sem. Domain: 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ)

ठु ताःप्केन्‍दी [ʈʰu ᶫtapken‍di] n फित्ता वा हातले नाप्ने tape (Sem. Domain: 8.3.1.2 - रेखा)