Search results for "क्‍याक्‍साङ"

क्‍याक्‍साङ [kʲak‍saŋ] n 1मलद्वार anus
(Sem. Domain: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 4.1.4 - छिमेकी; 5.6.2 - नुहाउनु; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)
2गल्‍ली alley