Search results for "खाथाल्‍जे"

खाथाल्‍जे [kʰatʰal‍dze] v कुरा बिगार्नु to talk in a negative way (Sem. Domain: 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु)