Search results for "गारा"

-गारा [ᶫgara] -भएर because of (Sem. Domain: 9.6.2.8 - संकेतार्थक (वाक्‍यहरू))

गारा [ᶫgara] n बलो plank

गाराङ्‍गुरुङ [ᶫgaraŋ‍guruŋ] Onom गड्याङगुडुङ rumbling sound