Search results for "गाल्‍फु"

गाल्‍फु [ᶫgal‍pʰu] n माटोकोघैँटो earthen pitcher (Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु)