Search results for "गीलेन"

गीलेन [ᶫgilen] n जर्किन jar (Sem. Domain: 6.6.2.6 - तेल र ग्‍याँसको काम गर्नु)