Search results for "ङामा"

ङामा [ŋama] n 1पुच्छर tail
(Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
2चाक rump
(Sem. Domain: 2.2 - शरीरको कार्यहरू; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)