Search results for "डाबार"

ओःन्‍डाबा-ओःन्‍डाबारा [ᶫon‍ɖaba-ᶫon‍ɖabara] adj उस्ता-उस्तै same-same, similar (Sem. Domain: 9.6 - तार्किक सम्‍बन्‍धहरू)

ओःन्‍डाबारा [ᶫon‍ɖabara] adv त्यस्तै, उस्तै exactly like that (Sem. Domain: 9.6.2.7 - उद्देश्‍य; 2.3.1.8 - रुपरंग; 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु; 8.3.5.2.1 - उस्‍तै; 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)

काःन्‍डाबाराङ [ᶫkan‍ɖabaraŋ] adv जस्तो सुकै whatsoever
(Sem. Domain: 4.9.4.5 - भाग्‍य, कर्म)

डाबार [ᶫɖabar] n फुका pox