Search results for "ताङ्‍‌जे"

ताङ्‍‌जे [taŋ‍‌dze] imp.तोङ v 1पठाउनु to send
(Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु; 2.6.6 - मर्नु; 2.4.5 - विश्राम; 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु; 7.3.3.3 - पठाउनु; 3.5 - सञ्चार गर्नु; 5.7 - सुत्‍नु; 2.1.1.4 - मुख)
2छोड्नु, फुकाउनु to leave, to untie (Sem. Domain: 4.8.3.3 - हार; 6.5.4.1 - सडक; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा)