Search results for "थाक्‍पा"

थाक्‍पा [tʰak‍pa] n दाम्लो, डोरी tether, rope (Sem. Domain: 1.2.2.1 - माटो, मैला; 6.4.2 - पासो)

याःथाक्‍पा [ᶫjatʰak‍pa] भलो गर्ने do worthy (of person) (Sem. Domain: 4.3.7.2 - ज्‍यादै उत्‍साही, उन्‍मत्त)