Search results for "थाङ"

काःङ्‍याल्थाङ [ᶫkaŋ‍jaltʰaŋ] adj उत्तानो ठ्याङ flat on one's back (Sem. Domain: 4.5.5 - मान)

काःर्सीङ [ᶫkarsiŋ] n थाङ्ग्रो wooden support for climbing creepers

ङाःल / थाङ सोजे [ᶫŋal / tʰaŋ sodze] v 1थकाई मर्नु to be tired (Sem. Domain: 2.4.4 - थाकेको) 2बिसाउनु to rest a load

च्‍युःर्तुक [ᶫtsʲurtuk] कमजोर, थाङ्ना (गरिब) weak (Sem. Domain: 4.8.2 - लडाइँ गर्नु; 2.5.1 - बिरामी)

थाङ [tʰaŋ] n 1थकाई tiredness
(Sem. Domain: 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु)
2चौर, समथर
, flat
(Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 8.3.1.8.1 - एकैनासे; 1.3.2 - पानीको गति; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
3दर rate
(Sem. Domain: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)

थाङ छेचे [tʰaŋ tsʰetse] v थाक्नु to become tired

थाङ्‍मा [tʰaŋ‍ma] 1adv पटक, फेरि time, occasion (Sem. Domain: 7.2.2.5.1 - झर्नु; 7.2.4.7 - बाटो हराउनु; 6.5.2.2 - छत, छाना) 2n बिस्कुन grain spread out to dry in the sun (Sem. Domain: 8.4.5.2.2 - उही समयमा)

थाङ्‍याल्‍मु [tʰaŋ‍jal‍mu] n मैदान plain, open filed

थाङ्‍रा [tʰaŋ‍ra] n थाङ्ग्रो wooden support for climbing creepers

थाङ्‍सोजे [tʰaŋ‍sodze] v बिसाउनु, आराम गर्नु to give rest
(Sem. Domain: 8.4.6.1 - केही चीजको शुरुवात; 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु)

बाङ्‍थाङ [ᶫbaŋ‍tʰaŋ] n घर भित्र भान्छा छेउको खाली साझा ठाउँ empty space of inside floor (Sem. Domain: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु)

लेःदेन [ᶫleden] n थाङ्ना rag, ragged pieces of cloth (Sem. Domain: 2.6.3 - जन्‍म; 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु)

स्‍युथाङ [sʲutʰaŋ] n मकैपाते (एक प्राकारको घाँस) type of grass (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)