Search results for "थाजे"

जोप्‍ताथाजे [ᶫdzop‍ta tʰadze ] v दाउ मार्नु to be tricked in wrestling

थाजे [tʰadze] v 1बुन्‍नु to knit
(Sem. Domain: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु; 6.1.2.3.1 - होशियार; 6.6.1.3 - बुन्‍नु)
2पिन्‍नु, पिस्‍नु to grind
(Sem. Domain: 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 7.7.6 - पिंध्‍नु)