Search results for "थाप"

छ्‍योथाप्‍सी [tsʰ‍ʲotʰap‍si] adv चारतिर four-sided

थाप [tʰap] n भान (अगेनु खालि भएको अवस्था) fireplace blanks (only the state of fireplace)

थाप डोजे [tʰap ᶫɖodze] v उम्लल जानु to pour out

थाप्साङ [tʰapsaŋ] n लामा बाट गरिने सुरुवात offering by lama, starting of puja by lama

पाङ्‍स्याट [paŋ‍sʲaʈ] n चुटाइ, थापड slap

सेःचे [ᶫsetse] v थाप्नु to extend one's hand in order to receive something, to fill up
(Sem. Domain: 6.4.2 - पासो; 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु; 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु; 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु; 3.2.1 - मन)