Search results for "थामा-थामा"

थामा-थामा [tʰama-tʰama] adj नजिक-नजिक near (Sem. Domain: 9.4.4.7 - झण्‍डै होइन)