Search results for "थाम"

थाम [tʰam] n थाम pillar, column (wood) (Sem. Domain: 6.5.2.2 - छत, छाना)

थामा-थामा [tʰama-tʰama] adj नजिक-नजिक near (Sem. Domain: 9.4.4.7 - झण्‍डै होइन)

थाम्‍जेरस्‍याः [tʰam‍dzerᶫsʲa] n सबथोक everything (Sem. Domain: 4.1.6 - अनेकता)

गोस्‍योङ लोःजे [ᶫgosʲoŋ ᶫlodze] v बच्‍चाको टाउको सुल्टो अवस्थामा आउनु when the baby's head comes relearn (Sem. Domain: 2.6.3.1 - गर्भाधारण)

तीङ्‍बा स्‍योर्चे [tiŋ‍ba sʲortse] v सुत्केरी अवस्थामा कुर्कुच्‍चाले योनिको घाउ छुनु to touch the childbirth wound with a heel