Search results for "थार्चे"

थार्चे [tʰartse] v मुक्त हुनु, उम्क्यो, बच्नु, जोगिनु to be saved
(Sem. Domain: 4.4.3.3 - संकट टार्नु, संकट छल्‍नु; 7.3 - चल्‍नु; 3.4.2.3 - रीस; 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु)