Search results for "थाल्‍जे"

खाथाल्‍जे [kʰatʰal‍dze] v कुरा बिगार्नु to talk in a negative way (Sem. Domain: 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु)

खामेःथाल्‍जे [kʰaᶫmetʰal‍dze] imp.खामाःथाल v कुरा नबिगार्नु not to talk wrong (Sem. Domain: 4.8.4 - शान्‍ति)

थाल्‍जे [tʰal‍dze] n हत्केला, लबटो palm (Sem. Domain: 2.1.3.1 - पाखुरा)