Search results for "थाल"

खाथाल्‍जे [kʰatʰal‍dze] v कुरा बिगार्नु to talk in a negative way (Sem. Domain: 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु)

खामेःथाल्‍जे [kʰaᶫmetʰal‍dze] imp.खामाःथाल v कुरा नबिगार्नु not to talk wrong (Sem. Domain: 4.8.4 - शान्‍ति)

ङीथाल [ŋitʰal] num दुई ओटा two
(Sem. Domain: 2.6.3.8 - उर्वर, बाँझो)

थाल [tʰal] n ओटा, वटा much, number (Sem. Domain: 3.2.5 - बिचार; 7.5.6 - बदली, प्रतिस्‍थापन)

थालासीङ [tʰalasiŋ] n 1तानमा प्रयोग हुने सामाग्री loom tool (use for entwining or plaiting a rope or string) 2तोस्रो bamboo tool having hooks on both sides ends

थाल्‍जुप [tʰal‍dzup] n छारो धुलो dust (Sem. Domain: 1.2.2.1 - माटो, मैला)

थाल्‍जे [tʰal‍dze] n हत्केला, लबटो palm (Sem. Domain: 2.1.3.1 - पाखुरा)

थाल्‍ज्‍याप [tʰal‍dzʲap] n नासो pieces of cloth to catch hot pot

थाल्‍बेन [tʰal‍ben] n जोगी ascetic, religious mendicant
(Sem. Domain: 6.8.1.3 - गरिब; 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना)

पेःन्‍जे [ᶫpen‍dze] v थाल्नु, शुरू गर्नु (तान बन्‍नुमा प्रयोग) to start (when talking about weaving with a loom)

मीला थाला क्‍याःप्‍चे [mila tʰala ᶫkʲap‍tse] v भ्रममा पार्नु to deceived (Sem. Domain: 4.3.5.5 - छल गर्नु)

स्योरा थाल्जे [sʲora tʰaldze] v खुस्किन लाग्नु (दिसा वा पिसापले च्याप्नु) need to urinate or feceate

कुःजे [ᶫkudze] 1v पर्खिनु, पर्खनु to wait
ex. ङाःङ चाला तुप्‍काला डोगे कुःदो ला। म पनि घाँसमा काट्नु जान्छु पर्ख ल। (Sem. Domain: 4.8.4.6.1 - क्षमाको लागि अनुरोध; 7.1.8 - तल झुक्‍नु)
2निहुराउनु, निहुरिनु to bow down
ex. ख्याइ गोला थाल्जुप दु, कुःदो ङाः प्रुतेर्के। तपाइको टाउकोमा धुलो छ, निहुराउ म टकटक्याइ दिन्छु। (Sem. Domain: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या)