Search results for "था"

काःङ्‍याल्थाङ [ᶫkaŋ‍jaltʰaŋ] adj उत्तानो ठ्याङ flat on one's back (Sem. Domain: 4.5.5 - मान)

काःनाथेते [ᶫkanatʰete] adj जथाभावी, जताततै at random, everywhere (Sem. Domain: 2.3.1.8 - रुपरंग; 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु; 4.4.3.4 - साबधानी; 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण)

काःर्सीङ [ᶫkarsiŋ] n थाङ्ग्रो wooden support for climbing creepers

खाथाल्‍जे [kʰatʰal‍dze] v कुरा बिगार्नु to talk in a negative way (Sem. Domain: 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु)

खामेःथाल्‍जे [kʰaᶫmetʰal‍dze] imp.खामाःथाल v कुरा नबिगार्नु not to talk wrong (Sem. Domain: 4.8.4 - शान्‍ति)

गोथाक [ᶫgotʰak] n फित्ता tape
(Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता; 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार)

ङाःल / थाङ सोजे [ᶫŋal / tʰaŋ sodze] v 1थकाई मर्नु to be tired (Sem. Domain: 2.4.4 - थाकेको) 2बिसाउनु to rest a load

ङीथाल [ŋitʰal] num दुई ओटा two
(Sem. Domain: 2.6.3.8 - उर्वर, बाँझो)

च्‍याथाक [tsʲatʰak] n करूवा iron clamp (Sem. Domain: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार)

च्‍याःमु कुकुक [ᶫtsʲamu kukuk] n ओथारो कुखुरा (of a female bird on hen) act of sitting egss for hatching young ones

च्‍युःर्तुक [ᶫtsʲurtuk] कमजोर, थाङ्ना (गरिब) weak (Sem. Domain: 4.8.2 - लडाइँ गर्नु; 2.5.1 - बिरामी)

छाङ्‍माङ [tsʰaŋ‍maŋ] n 1गुफा cave
(Sem. Domain: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु)
2ओथारो nest (of a female bird) act of sitting on eggs for hatching young ones (Sem. Domain: 1.6.3.1 - अण्‍डा)

छोर्चे [tsʰortse] v थाहा पाउनु to realize, to get to know (smthg) (Sem. Domain: 3.5.3.2 - सूचना)

छ्‍योथाप्‍सी [tsʰ‍ʲotʰap‍si] adv चारतिर four-sided

जोप्‍ताथाजे [ᶫdzop‍ta tʰadze ] v दाउ मार्नु to be tricked in wrestling

टाःक्‍स्‍यु [ᶫʈak‍sʲu] n थार, थारल type of wild deer (like a buffalo in appearance) (Sem. Domain: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू)

टाःप्‍चे [ᶫʈap‍tse] v 1लुट्नु to rob
(Sem. Domain: 2.6.6.4 - शोक गर्नु)
2चिथार्नु scratch 3जगल्ट्याउनु scratch (to tear somebody's hair out, to clutch by the hair)

ठुङ्‍सा [ʈʰuŋ‍sa] n जन्म स्थान birthplace
(Sem. Domain: 6.5.1 - भवन)

तीजे [tidze] v निथार्नु, तर्काउनु to empty

था [tʰa] n तान loom (Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता; 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु; 6.6.1.3 - बुन्‍नु; 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन)

थाक्‍पा [tʰak‍pa] n दाम्लो, डोरी tether, rope (Sem. Domain: 1.2.2.1 - माटो, मैला; 6.4.2 - पासो)

थागार [tʰagar] n थाक्रो (कपाल कोर्ने हातले बनाएको) rough brush for the hair

थाङ [tʰaŋ] n 1थकाई tiredness
(Sem. Domain: 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु)
2चौर, समथर
, flat
(Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 8.3.1.8.1 - एकैनासे; 1.3.2 - पानीको गति; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
3दर rate
(Sem. Domain: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)