Search results for "थीचे"

थीचे [tʰitse] v 1जोड्नु, गाँस्‍नु to add, to join (Sem. Domain: 7.5.2 - जोड्‌नु; 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने; 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध; 1.1 - आकाश; 6.6.8.1 - बिजुलीसित काम गर्नु; 6.5.1 - भवन; 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु) 2मिलाउनु to adjust
(Sem. Domain: 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु)