Search results for "थी"

च्‍याःमु आमा [ᶫtsʲamu ama] n पोथी माउ hen (Sem. Domain: 6.3.6.1 - कुखुरा)

टाःबा [ᶫʈaba] n चेलो, विद्यार्थी disciple, student (Sem. Domain: 4.9.5.9 - उपवास)

थी [tʰi] n काँडा बिजेर पलाएको डल्लो puff of a muscle because of a throne got in our body it change into muscle

थी स्‍योर्चे [tʰi sʲortse] v उकुस पल्टिनु puff of a muscle because of a throne got in our body it change into muscle

थीउ [tʰiu] n फेर edge or hem of a shirt

थीक्च्या [tʰiktsʲa] n बुट्टा pattern of design
(Sem. Domain: 6.5.2.4 - ढोका)

थीक्‍च्‍यार [tʰik‍tsʲar] n बाछिटा, तप्कनी sprinkling or drops (as of rain blown through a window)
(Sem. Domain: 1.3.1.4 - मूल, कुवा; 1.1.3.3 - पानी)

थीक्‍पाङ [tʰik‍paŋ] n थोपा drop (Sem. Domain: 1.3.2.3 - थोपा; 7.2.2.5.1 - झर्नु)

थीचे [tʰitse] v 1जोड्नु, गाँस्‍नु to add, to join (Sem. Domain: 7.5.2 - जोड्‌नु; 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने; 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध; 1.1 - आकाश; 6.6.8.1 - बिजुलीसित काम गर्नु; 6.5.1 - भवन; 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु) 2मिलाउनु to adjust
(Sem. Domain: 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु)

थीजे [tʰidze] v चुहिनु to leak, to emit (sweat) (Sem. Domain: 1.3.2.3 - थोपा; 2.2.6 - पसिना)

थीमा [tʰima] n जोर्नी joint

थीमी [tʰimi] adj छोटो short
(Sem. Domain: 6.6.3.1 - काठ काट्‌नु; 8.2.2.1 - छोटो; 1.1.3.1 - बतास; 8.2.4.1 - संकुचित; 5.1.1.4 - दराज)

थील [tʰil] n हत्केला plam (Sem. Domain: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु)

पाइ [pai] n पाथी brass or copper vessel measuring eight manas (approximately four seers of grains)

पाती [pati] n 1पाथी brass or copper vessel measuring eight manas (approximately four seers of grains)
(Sem. Domain: 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू)
2ब्लेड blade (Sem. Domain: 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु)

योमा [joma] adj 1पोथी chicken (female bird)
(Sem. Domain: 1.6.1.2 - चरा; 1.6.6 - पशु समूह; 2.6.5.2 - आइमाई; 2.1.3.1 - पाखुरा; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू; 6.3.6.1 - कुखुरा)
2बायाँ left
(Sem. Domain: 8.5.2.3 - दाहिने, देब्रे)

रोः [ᶫro] n 1साथी, साथी सङ्गि friend
(Sem. Domain: 4.8.4 - शान्‍ति; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल; 3.2.1.5 - तर्कसंगत; 4.3.4 - असल गर्नु; 4.3.4.2 - मद्दत; 9.7.1.6 - बोलाउने नाम; 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 2.6.4.8 - दौंतरी समूह; 3.5 - सञ्चार गर्नु; 7.2.5.1 - पहिले जानु)
2लास, मुर्दा corpse, carcass (Sem. Domain: 2.6.6.6 - चिहान; 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक; 2.6.6.2 - मुर्दा)

रोःपेःजे [ᶫroᶫpedze] v सहयोग गर्नु, सघाउनु, साथी गर्नु to assist, to help
(Sem. Domain: 3.2.8 - प्रवृत्ति (अभिप्राय); 4.4.4 - संकटमा कसैलाई प्रश्‍नोत्तर गर्नु; 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु; 4.4.5 - मौका; 3.4.1.5 - निश्‍चित; 7.3.4.6 - समर्थन)

सेःसा [ᶫsesa] n आदरार्थी honorificity (Sem. Domain: 4.5.5 - मान; 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने))

स्‍कुले [s‍kule] n विद्यार्थी student
(Sem. Domain: 2.6.5.1 - मानिस)