Search results for "थोजे"

थोजे [tʰodze] v समाउनु to catch
ex. छ्‍यामे पीःजा थोजे। सानो बच्चा समाउनु।

फेन्‍थोजे [pʰen‍tʰodze] v काम लाग्नु to function