Search results for "थ्‍वा"

थ्‍वा [tʰ‍wa] n मुङ्ग्रो flat piece of wood for beating clothes in washing, mallet, bat
(Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 6.7.2 - पिस्‍ने समान; 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु)

थ्‍वा च्‍यार्चे [tʰ‍wa tsʲartse] v कुराको टक्कर दिनु to challenge (Sem. Domain: 3.3.1 - निर्णय, योजना)