Search results for "नोम्‍साङ"

नोम्‍साङ [nom‍saŋ] 1adj एकोहोरिएर बस्‍नु, एकोहोरो persistent
(Sem. Domain: 3.2.7.2 - निराश; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 3.1.2.1 - सतर्क)
2adj सोच thinking, thought, reflection 3ध्यान attention
(Sem. Domain: 2.3.1.8 - रुपरंग)