Search results for "पाँचाथार"

पाँचाथार [pãtsatʰar] n पाँचथर Panchathar (name of a place) (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)