Search results for "पाःङ्‍जे"

पाःङ्‍जे [ᶫpaŋ‍dze] imp.पोःङ/पाःङदो v भिज्नु, भिजाउनु to get wet, to make wet (Sem. Domain: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु; 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु; 1.3.2.3 - थोपा; 1.3.4 - पानीमा हुनु; 1.1.3.3 - पानी; 1.3.3 - भिजेको; 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ)