Search results for "पाःङ्‍ज्‍या ताप्‍चे"

पाःङ्‍ज्‍या ताप्‍चे [ᶫpaŋ‍dzʲa tap‍tse] v अँगालो हाल्नु (दुई व्यक्ति बीच) to hug (Sem. Domain: 2.3.1.3 - जाँच्‍नु)