Search results for "पाःङ्‍मा"

पाःङ्‍मा [ᶫpaŋ‍ma] n छोक्रा solid non-juicy part
(Sem. Domain: 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा)