Search results for "पाःर्मा पाःर्तो"

पाःर्मा पाःर्तो [ᶫparma ᶫparto] n घर्ना घाट homeless