Search results for "पाःल्‍बु"

पाःल्‍बु [ᶫpal‍bu] n नेवार Newar (caste) (Sem. Domain: 4.1.9.9 - जाति; 9.7.1.3 - कुल नामहरू; 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू)