Search results for "पाइ"

-पाइ [pai] वाध्यता जनाउने प्रत्यय postposition for compulsoryness (Sem. Domain: 9.4.7 - आश्रयक)

केर्पा [kerpa] n जमुन मान्द्रे (लेखमा पाइने फल) type of fruit (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)

कोँज्युर [kõdzʲur] n तीतो (लेकमा पाइने जडीबुटी) type of herb

चेःलाप [ᶫtselap] n पाइला step (Sem. Domain: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु; 7.2.1.1 - हिँड्‌नु)

छेपाइ छावा [tsʰepai tsʰawa] n औल ज्वरो malaria

नाला [nala] n पाइप pipe
(Sem. Domain: 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु; 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु)

पाइ [pai] n पाथी brass or copper vessel measuring eight manas (approximately four seers of grains)

म्‍याःपाइ [ᶫm‍japai] adv नभइ important (Sem. Domain: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व)

म्‍याःपाइ मेःओङेन्‍दी [ᶫm‍japai ᶫmeoŋen‍di] adj आधारभूत basic
(Sem. Domain: 8.3.7.5.1 - आधारभूत)

म्‍याःपाइ लेःगा [ᶫm‍japai ᶫlega] adj गलत काम wrong work (Sem. Domain: 4.7.9.2 - अनुचित)

सेम माःरीक्पाइ जुम्‍जे [sem ᶫmarikpai ᶫdzum‍dze] v अपहरण गर्नु, बलात्कार गर्नु to kidnap (Sem. Domain: 2.6.3.1 - गर्भाधारण)

पाङ्‍मार [paŋ‍mar] n हिमाली भेगमा पाइने पम्बर जातको जडिबुटी type of herbs (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.5.7.3 - औषधीका विरुवाहरू)

ओःमाछ्‍या [ᶫomatsʰ‍ʲa] n एक प्रकारको जडिबुटी type of herbलेक भेगमा पाइने लारा जस्तो एक प्रकारको जडिबुटी

कुःजे [ᶫkudze] 1v पर्खिनु, पर्खनु to wait
ex. ङाःङ चाला तुप्‍काला डोगे कुःदो ला। म पनि घाँसमा काट्नु जान्छु पर्ख ल। (Sem. Domain: 4.8.4.6.1 - क्षमाको लागि अनुरोध; 7.1.8 - तल झुक्‍नु)
2निहुराउनु, निहुरिनु to bow down
ex. ख्याइ गोला थाल्जुप दु, कुःदो ङाः प्रुतेर्के। तपाइको टाउकोमा धुलो छ, निहुराउ म टकटक्याइ दिन्छु। (Sem. Domain: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या)