Search results for "पाकाःयान"

पाकाःयान [paᶫkajan] n गोली काँक्रो type of fruit (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.5.7.3 - औषधीका विरुवाहरू)