Search results for "पाङ्‍मार"

पाङ्‍मार [paŋ‍mar] n हिमाली भेगमा पाइने पम्बर जातको जडिबुटी type of herbs (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.5.7.3 - औषधीका विरुवाहरू)