Search results for "पाङ्‍लेक"

पाङ्‍लेक [paŋ‍lek] n फल्याक, फलेक plank
(Sem. Domain: 6.6.3.2 - काठ; 6.5.2.3 - तला; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 6.4.4 - मौरी पालन; 6.5.2.2 - छत, छाना)