Search results for "पाल्‍गा"

पाल्‍गा [pal‍ga] n रायो brown mustard
(Sem. Domain: 6.2.1.3 - सब्‍जी उमार्नु; 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना)