Search results for "पासाल्‍हामु"

पासाल्‍हामु [pasaɬamu] n पासाल्‍हामु Pasalhamu (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)